Nytt center för cybersäkerhet upprättas

 

Regeringen inrättar ett nationellt cyber­säkerhets­center

Regeringen fattade den 10/12 beslut om att ge Försvarets radioanstalt, Försvars­makten, MSB och Säkerhets­polisen i uppdrag att inrätta ett nationellt cyber­säkerhets­center. Syftet är att stärka Sveriges samlade förmåga att före­bygga, upptäcka och hantera cyberhot.

Sveriges säkerhet, konkurrens­kraft och välstånd vilar i stor utsträck­ning på digitala grunder. Cyber­hoten mot Sverige och svenska intressen är omfattande. Med teknik­utveckling och digitali­sering blir hoten och sårbar­heterna fler vilket gör att säker­heten behöver stärkas. Det nationella cybersäkerhets­centret ska bidra till att göra Sverige säkrare genom att höja den samlade förmågan att möta cyberhot och effektivt stödja både offentliga och privata aktörer. Detta ska bidra till att stärka säkerheten i samhället som helhet.

Björn Sjöholm, en av grundarna för Seadot Cybersecurity kommenterar beslutet:
“Äntligen får Sverige ett nationellt centrum för cybersäkerhet. Ansvaret för cybersäkerhet i offentlig verksamhet har länge varit splittrat, men det är glädjande att vi nu får ett nationellt samlat kompetenscentrum.”

Regeringens pressmeddelande